دوره های آلفا

برنامه ای با اجرای فریدون موخوف
این مجموعه شامل برنامه هایی است که درباره مباحث مهم و پایه ای
ایمان مسیحی و کتاب مقدس مسیحیان صحبت می کند و به سوالات اساسیپاسخ می دهد.
سوالاتی مانند، عیسی مسیح کیست؟ چرا عیسی به جای ما مرد؟
چرا و چگونه دعا کنیم؟ چرا و چگونه کتاب مقدس را بخوانیم؟

Alpha cursus

In deze serie worden fundamentele onderwerpen uit het christelijke geloof behandeld. Fereydoun Mokhov geeft antwoord op vragen als: ‘Wie is Jezus Christus?’,  ‘Waarom stierf Jezus voor ons?’ ‘Waarom en hoe bidden we?’ en ‘Waarom en hoe lezen we de Bijbel?’